Bạc Kim Trang - Số 120 Kim Giang, Hà Nội - 0981 642 248